Булком - Оптичен интернет

Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет. Високоскоростен оптичен интернет за дома и офиса. Най-бързият и надежден начин за връзка с интернет.

ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. С тези общи условия на договора между 'БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ' EООД наричан по-долу ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и неговите крайни потребители, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги за осъществяване на далекосъобщения чрез общественадалекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-нататък МРЕЖАТА, и на територията на Република България.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България. Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА чрез МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА предоставя чрез МРЕЖАТА:
4.1. Достъп до Интернет.
4.2. Пренос на данни за охранителна дейност.
4.3. Комуникации по Интернет Протокол ( IP ).

5. В случаите, когато ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ не предоставя някоя от услугите по т. 4 /т. 4.1, т. 4.2 и т. 4.3/ със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.

6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА крайни устройства (мрежови карти, маршрутизатори и други) по пазарни цени. За всички продадени устройства е осигурен 12 месечен гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване.
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.
6.2. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ може да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.

7. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ активира услугите съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 5 работни дни от датата на плащане на цената за активирането им по т. 21.1 от настоящите Общи условия.

8. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.

9. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и други.

10. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
10.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
10.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
10.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

11. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ има право:
11.1. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия.
11.2. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия.
11.3. Да дава писмени или аудиовизуални указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства.
11.4. Да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т. 6 от тези Общи условия.
11.5. Да прекрати без предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т.21.2 в срок до 10 дни след изтичане на срока за плащане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си.
11.6. Да спира предоставянето на услуги, да изключва Потребителя от мрежата и да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 18.2, 18.3 и 18.4 незабавно след констатиране на нарушението. Констатиране на нарушенията се осъществява на място от техническия екип на Оператора/ТЪРГОВЕЦА, както и от log-файлове в сървърите на Оператора/ТЪРГОВЕЦА доказващи неизпълнение на Потребителя на задълженията му по точки 18.2, 18.3 и 18.4.
11.7. Да получава обезщетенията, предвидени в т. 20 на тези Общи условия.
11.8. Да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА.
11.9. На достъп до имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ в предварително писмено уточнено с него време с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА

12. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ е длъжен:
12.1. Да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани: Безопасността на Потребителите, обслужващият персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда; Качеството на услугите.
12.2. Във връзка с изпълнение на задължението по т. 12.1. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ е длъжен:
Да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
Да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
Да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;
Да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.
12.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.
12.4. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност.
12.5. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез Интернет сайта (www.optisprint.net) или e-mail-и за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване.
12.6. Предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения.
12.7. Да съхранява в продължение на 6 месеца цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, и им предоставя при писмено искане разпечатка от тях.
12.8. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи.
12.9. Да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 7 от тези Общи условия.
12.10. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините.
12.11. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 8 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и /или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА, посредством упълномощените за това лица.
12.12. Да оповести адрес и / или телефон, на който да приема информация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на некачественно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване.
12.13. Да уведомява писмено и / или аудиовизуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната.
12.14. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги.
12.15. Да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сроковете, предвидени в т. 28 от тези Общи условия.
12.16. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им.
12.17. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
12.18. Да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията (ЗД).
12.19. Да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

13. При забавяне активирането на услугите след срока по т.7 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 1% от еднократните суми за активиране на услугите. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

14. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 72 часа през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена. Тя е пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомявания съгласно т. 12.12 от тези Общи условия.

15. Когато ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 12.5 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 5 % от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извърши чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

16. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 13, т. 14 и т. 15 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

17. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
17.1. Да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
17.2. Да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните.
17.3. Да уведомяват ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА по начина, указан в т. 12.12 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите.
17.4. Да искат информация и справки по телефона съгласно т. 12.14 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
17.5. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 12.16 от тези Общи условия. Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Права на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА Задължения на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА Отговорност на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
17.6. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
17.5. Да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването.
17.8. Да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 15 дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
17.9. Да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по малък от 2 месеца, след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
18.1 В предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА време да осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА.
18.2. Да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
18.3. Потребителят няма право нито лично, нито чрез трети лица да извършва разпространение на други сигнали по мрежата и/или да предоставя услуга и/или достъп до Мрежата на трети лица. В тази връзка потребителят е длъжен да допуска в дома/офиса си за оглед оторизирани представители на Мрежовия Оператора/Търговеца, легитимиращи се със служебна карта.
18.4. Да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията на т.18.2 и т. 18.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА лица.
18.5. При желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА 3 дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена.
18.6. Да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА за правилно ползване на крайните устройства.
18.7. Да използват само крайни устройства, отговарящи на изискванията на НАРЕДБАТА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.)
18.8. Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.
18.9. Да заплащат определените от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия.
18.10. Да заплащат месечните абонаментни цени по т. 21.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение.
18.11. Да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА за неизправно получаване или прекъсване на услугите.
18.12. Да уведомяват писмено в срок до 30 дни ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 39 от тези Общи условия.
18.13. Задължение и отговорност на потребителя е чрез използване на подходящи хардуерни и софтуерни решения запазване целостта и конфиденциалността на информацията, намираща се на потребителския компютър от недобросъвестни действия на трети лица (хакери), използващи Мрежата на Оператора/ТЪРГОВЕЦА за неоторизиран достъп до потребителски компютри, както и компютърни вируси, червеи и троянски коне, проникнали в потребителски компютър през мрежата на Оператора/ТЪРГОВЕЦА. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите. Цени. Условия на заплащане на услугите

21. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
21.1. Еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА при сключване на индивидуалния договор и не се връща при прекратяването му.
21.2. Месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

22. Цените за предоставените услуги се заплащат:
22.1. Посредством електронен магазин BULCOM-BG, разположен на домейн https://www.bulcom-bg.net.
22.2 По банков път Сметка БАКБ BG12BGUS91601004124700.При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА.

23. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА. условия.

24. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.

25. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.

26.ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите си.

27. След изтичане срока на Договора, същият продължава своето действие до едностранното му прекратяване от всяка от страните.

28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА се прекратява:
28.1. В срока регламентиран в договора или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните.
28.2. Едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно т. 17.8 от тези Общи условия.
28.3. Едностранно с 15 дневно предизвестие от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА в случай на неплащане на цените по т. 21.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 10 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 18.1.
28.4. Едностранно без предизвестие от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА при неизпълнение на задълженията по т. 18.2, т. 18.3 и т. 18.4 от тези Общи условия.
28.5. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила.
28.6. Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган.
28.7. Незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА по общата лицензия/ отнемане на Лицензията. 28.8.Aбонатът има право да прекрати договора без да дължи неустойки с писмено предизвестие в случай на значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните и договорените показатели за скорост на интернет услугата, установено с одобрен от Комисия за регулиране на съобщенията механизъм за наблюдение, като несъответствието трябва да е предизвикано от БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД. Абонатът може да прекрати договора като изпрати писмено предизвестие до БТК, в което посочи в какво се състои неизпълнението и даде подходящ срок за отстраняването му. В случай че БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД не е изпълнило задължението си в подходящия срок, договорът ще бъде прекратен

29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА на договорените задължения.

30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 29 като подават до ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА жалби и рекламации.

31. Отговорността на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи Продължаване и прекратяване на договора за услуги Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА на договорените задължения

32. Споровете между ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд. Решаване на спорове Изменения и допълнения на Общите условия
32а. Дейността на БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД попада в обхвата на дейност на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения –адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.els@kzp.bg. Ако спор, отнесен към БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД, не е разрешен, абонатът може да потърси съдействие от помирителната комисия.
33. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива -при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.

34. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.

35. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

36. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦАЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 30 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети. Приложим закон Определения

37. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

38. По смисъла на тези Общи условия:
38.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
а) извънредни обстоятелства природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;
б) причини независещи от ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.
38.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация. Допълнителни условия

39. В договора страните се идентифицират както следва:
39.1. ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка.
39.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице -с име и номер на документ за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес закореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно,съдебно решение и др.);
б) едноличен търговец -с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява;
в) юридическо лице с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.

40. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
40.1.Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
40.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА/ТЪРГОВЕЦА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес. Настоящите общи условия са съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията.
41.1. БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД третира еднакво еквивалентните категории трафик на данни.
41.2. Дейността на БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД е приведена в съответствие с всички нормативни изисквания относно управлението на трафика, поддържането на качеството на достъпа до интернет и предоставянето на достъп до съдържание, приложения и услуги.
41.3 Скоростта и качеството на услугите за достъп до интернет зависят от типа технология, вида на ползваното устройство, натовареността на мрежата, едновременното ползване на услугата от няколко устройства, архитектурни и географски особености, наличие на голям брой домашни Wi-Fi разположени на единица площ и други.
41.4. Ограничения по отношение на достъпа до и/или ползването на услуги могат да съществуват във връзка с необходимост от управление на трафик или заявени от потребителя допълнителни услуги. БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД не носи отговорност за влошено качество на предоставяните услуги, което е в резултат от хардуерните и/или софтуерни характеристики на крайното устройство на потребителя или особености на неговото конкретно местоположение.
41.5. БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД изпълнява стриктно нормативните актове на ЕС и на националното законодателство, което е в съответствие с правото на Съюза, свързани със законосъобразността на съдържанието, приложенията или услугите, или относно обществената сигурност, включително наказателното право, което изисква например блокирането на определено съдържание, приложения или услуги. Въз основа на тези изисквания БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД НЕ извършва управление на трафика , а ако има такова управление на трафика то извършено от доставчиците на БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД на горно ниво.
41.6 БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение и ли намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства. Извън това, БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни технически изисквания за качество на услугите на специфични категории трафик) мерки за управление на трафика. В тези мерки не се включва наблюдение на специфичното съдържание и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
41.7. БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, които надхвърлят мерките, посочени във втора алинея (в това число -да блокира, забавя, променя, ограничава, упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание, приложения или услуги или специфични категории от тях), с изключение на случаите, когато това е необходимо, и докато трае необходимостта, с целспазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон; с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги; за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствиятаот извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.
41.8. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено ако това обработване е необходимо ипропорционално за постигане на описаните цели. Това обработване се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.
41.9. При спор относно качеството на услугата, същото се установя ва чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БУЛКОМ 2000 ИНВЕСТ ООД обстоятелства.”
41.10. За избягване на двусмислия по т.41.3. да се има предвид следното уточнение – максимално достижима скорост на download – скоростта по избраната тарифа; максимално достижима скорост на upload – ½ от избраната тарифа; обичайни скорости – 70% от избраната тарифа; минимална скорост на download – 10Mbps; минимална скорост на upload – 5 Mbps.